Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng trang web

Mục này quy định các Điều khoản sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, Quý khách đồng ý với các Điều khoản này.

 

Sử dụng thông tin và tài liệu
Thông tin nêu tại các trang này không nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn. Các cá nhân truy cập vào những trang này nên tham khảo tư vấn của những chuyên gia phù hợp.

 

Bản quyền và thương hiệu
WEST và các bên khác là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên trang web này. Không được phép sử dụng các thương hiệu biểu tượng và nhãn mác dịch vụ đó nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của WEST hoặc bên sở hữu chúng.

Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không được WEST chấp thuận trước bằng văn bản.

 

Không bảo đảm
Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên trang này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin và tài liệu này được cung cấp cho Quý khách dưới dạng “như hiện thời” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý. Cụ thể, không có bảo đảm về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

 

Các trang web liên kết
WEST không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thiết kế của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang này. Khi Quý khách truy cập và sử dụng những trang web khác liên kết đến trang này, Quý khách sẽ phải tự chịu các rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập/sử dụng đó.  Bằng việc cung cấp các liên kết đến các trang web khác, WEST không được xem là chấp thuận, giới thiệu, xác nhận, đảm bảo hoặc giới thiệu cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc cho dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ, hoặc không được xem là có sự hợp tác dưới mọi hình thức với các bên thứ ba và các trang web khác. WEST không phải là một bên trong bất kỳ thỏa thuận nào mang tính chất hợp đồng được ký kết bởi Quý khách và nhà cung cấp của các trang web khác ngoài trang web của AMA trừ khi có những quy định khác hoặc được WEST đồng ý.

 

Thư điện tử
WEST không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến WEST qua Internet sẽ được bảo đảm một cách hoàn toàn. WEST sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho WEST, hoặc nếu WEST gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ. WEST không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

 

Truyền thông tin qua Internet
Do tính chất của Internet, các giao dịch có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu đường truyền, truyền dữ liệu chậm và truyền số liệu không đúng. WEST không chịu trách nhiệm đối với các lỗi chức năng của thiết bị liên lạc không theo sự kiểm soát của WEST gây ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc thời gian nhận và gửi các thư và giao dịch mà Quý khách gửi.

 

Tải xuống

Chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng trang web này sẽ sẵn sàng và đáp ứng được yêu cầu của Quý khách, rằng việc truy cập sẽ không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, lỗi, mất hoặc hủy bỏ thông tin được truyền tải, rằng sẽ không có vi rút hoặc các yếu tố hủy hoại và lây nhiễm khác được truyền tải hoặc không có sự hư hại nào xảy ra cho hệ thống máy tính của Quý khách. Quý khách có trách nhiệm bảo vệ một cách thích hợp và lưu trữ dữ liệu và/hoặc thiết bị và cảnh giác hợp lý để phát hiện vi rút và những yếu tố gây hại khác. Chúng tôi cũng không tuyên bố hay bảo đảm cho sự chính xác, chức năng hoặc sự vận hành của bất kì phần mềm của bất kỳ bên thứ ba nào được sử dụng để liên kết với trang web app live.

 

Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In